1  พฤศจิกายน  2556

 

เรื่อง  การเพิ่มเติมข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 197

เรียน  แผนกบัญชี

เนื่องจากตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 197 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแสดงข้อความเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย  คือ

1.รายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

2.รายการสถานประกอบการว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขา ถ้าเป็นสาขาให้ระบุลำดับที่ด้วย

โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบ

-ลูกค้าประเภทจดทะเบียนเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน แนบหนังสือรับรอง และ ภพ.20

-ลูกค้าประเภทร้านค้า ร้านขายยา แนบใบทะเบียนพาณิชย์ และ สำเนาบัตรประชาชน

-ลูกค้าประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประชาชน

 

ตัวอย่าง

ชื่อผู้ประกอบการ                                                                   บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขประจำผู้เสียภาษีอากร                                                      0105504000253

สถานประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                    √   สำนักงานใหญ่                   สาขาที่ ____

 

 

ชื่อผู้ประกอบการ                                    ______________________

เลขประจำผู้เสียภาษีอากร                                      ______________________

สถานประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม                สำนักงานใหญ่            สาขาที่ ____

 

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านกรุณาส่งแฟ็กซ์ที่หมายเลข 026833373 ถึงแผนกบัญชี คุณวัลลภา  ส่ง E-mail : Vallapha@phc.co.th  หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์กลับมาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 จักเป็นพระคุณยิ่ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อแผนกบัญชี คุณวัลลภา

โทรศัพท์ 02-8812488 ต่อ 2208

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

 

 

(วัลลภา  ทั่งทองคำ)

หัวหน้าฝ่ายเครดิต