วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง      ขอข้อมูลรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันสำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

เรียน     ท่านเจ้าของ/ ผู้จัดการบริษัท / ห้างร้าน

ตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนทุกรายต้องระบุ (1) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และ (2) ข้อมูลสถานประกอบการ (ระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่…) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนไว้ในใบกำกับภาษี นั้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านได้โปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งส่งเอกสารประกอบ อาทิ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20), สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และตอบกลับมายังบริษัทฯ ที่ database@phc.co.th บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการจัดส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 

กรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับหนังสือตอบกลับจากท่าน บริษัทฯ จำเป็นจะต้องบันทึกในฐานข้อมูลของบริษัทฯว่าท่านมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและจะออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีดังเช่นเสมอมา และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนก Credit control and Collection โทร 0-2881-2488 ต่อ 2202-3, 2208 หรือ

E-Mail database@phc.co.th