polygon

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ให้การดูแลเด็กยากไร้และผู้พิการจำนวน 850 คน

 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ได้จัดกิจกรรม “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมใจวิ่งเพื่อน้อง ๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์” เพื่อเก็บระยะทางวิ่งของผู้บริหาร พนักงาน และผู้สนใจ แล้วนำจำนวนกิโลเมตรมาเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ความน่าประทับใจเกิดขึ้นในวันจัดงาน เมื่อเด็ก ๆ ราว 50 คน รวมทั้งเด็กพิการจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ มาร่วมวิ่งกับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นระยะทาง 3 กม. โดยเราทุกคนและเด็ก ๆ วิ่งทำระยะทางรวมที่ 7,541 กม. เป็นเงินที่แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ บริจาคจำนวน 689,690 บาท บวกกับที่คุณซีริลสมทบทุนอีก 500,000 บาท จึงคิดเป็นยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 1,189,690 บาท พร้อมด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์นมแพะ DG เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และคุณซีริลได้บริจาคเงินจำนวน 1,2000,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ต่อเนื่องของเด็ก ๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมีการจัด “Garage Sale” อีกหนึ่งกิจกรรมในเดือนมีนาคม 2564 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสากว่า 300 คนของแปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมบริจาคของมือสองและของใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำมาจำหน่าย และนำรายได้ทั้งหมดส่งมอบให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์เช่นกัน

 

นอกจากนี้ แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ และคุณซีริล ยังตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิตประจำวันและการศึกษาของเด็กจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือกลุ่มลูกเหรียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมอบเงินจำนวน 1,200,000 บาท ให้กับสมาคมฯ ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นเพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ โดยพาเด็ก ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ไปร่วมปลูกปะการัง

01

img-01.jpg
icon-children-and-well-being.svg
polygon