polygon
polygon
highlight-banner.png

Sustainability

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายของเราคือการสร้างกลยุทธ์ที่ดูแลให้เด็ก ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่รอดได้ด้วยดีในระยะยาวผ่าน 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืนที่เริ่มดำเนินการในปี 2564 โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้ง 6 โครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 

img-6-of-pride.png
icon-children-and-well-being.svg

การช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและผู้พิการกว่า 1,000 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และกลุ่มลูกเหรียงในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

Link
icon-healthcare.svg

การดูแลด้านสุขอนามัย
และความเป็นอยู่ที่ดี

ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในระยะยาวของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำที่บ้านผาเผือก

Link
icon-wildlife.svg

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

อนุรักษ์และปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ อาทิ นกกระสาคอขาว

Link
icon-marine.svg

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

คืนความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ตลอดจนให้ความคุ้มครองและสร้างที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิด

Link
icon-occupational-opportunities.svg

การมอบโอกาสทางอาชีพ

ในความพยายามของเราอย่างแน่วแน่ ที่ให้การสนับสนุนผู้คนหลากหลาย ที่เข้าฝึกอบรมอาชีพ และฝึกการปฎิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริง ที่กำลังมองหาความก้าวหน้าและต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ

Link
icon-otop.svg

OTOP

ส่งเสริมสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์) สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย

Link

การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ส่งเสริมสุขภาวะเด็กและผู้พิการกว่า 1,000 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และกลุ่มลูกเหรียงในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ให้การดูแลเด็กยากไร้และผู้พิการจำนวน 850 คน

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

6.1 MBจำนวนเงินสนับสนุน

1,000จำนวนเด็กในโครงการ

400จำนวนเด็กพิการ

01

img-01.jpg
icon-children-and-well-being.svg
polygon
polygon
polygon
Link

การดูแลด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี

ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีในระยะยาวของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำที่บ้านผาเผือก

ลาหู่เป็นชนกลุ่มน้อยจากจีนและทิเบต ปัจจุบันอาศัยอยู่ตามภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยและบริเวณชายแดนเมียนมาร์ ลาว และจีน

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

222ชาวลาหู่

102ผ่านการตรวจวินิจฉัย

2ฝาย

02

img-02.jpg
icon-healthcare.svg
polygon
polygon
polygon
Link
Environment Sustainability

Environment Sustainability

การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

อนุรักษ์และปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ อาทิ นกกระสาคอขาว

นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus) พบได้ทั่วไปในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นกชนิดนี้กำลังเผชิญปัญหาจำนวนประชากรลดลง เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การล่า การเปลี่ยนแปลงสภาพที่อยู่อาศัย และมลพิษจากการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

34จำนวนนกที่เพาะพันธุ์

25จำนวนนกที่ปล่อยไปแล้ว

5จำนวนนกที่กำลังจะปล่อย

03

img-03.jpg
icon-wildlife.svg
polygon
polygon
polygon
Link
Environment Sustainability

Environment Sustainability

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

คืนความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ตลอดจนให้ความคุ้มครองและสร้างที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิด

แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์จัดตั้งธนาคารปะการังภายใต้โครงการ "PHC Blue Land" ด้วยความตั้งใจที่จะปลูกปะการัง ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง 6 ปี เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล ตลอดจนให้ความคุ้มครองและสร้างที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลหลายชนิดในทะเลแสมสาร จ.ชลบุรี ประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

18ตรม.ที่ปลูกไปแล้ว

252จำนวนกิ่งปะการัง

144จำนวนคนที่ร่วมปลูกปะการัง

04

img-04.jpg
icon-marine.svg
polygon
polygon
polygon
Link
Economic Sustainability

Economic Sustainability

การมอบโอกาสทางอาชีพ

ในความพยายามของเราอย่างแน่วแน่ ที่ให้การสนับสนุนผู้คนหลากหลาย ที่เข้าฝึกอบรมอาชีพ และฝึกการปฎิบัติงานไปพร้อมกับการทำงานจริง ที่กำลังมองหาความก้าวหน้าและต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ

แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ร่วมกับศูนย์ฝึกอาชีพในเขตกรุงเทพมหานครที่เปิดหลักสูตรอบรมแก่บุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือกเรียน เช่น การอบขนม การทำขนมไทย การทำผม งานศิลปะและงานฝีมือ

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

3TECHNICAL SKILL

70WELL TRAINED HAIRDRESSER AND BAKING

360STUDENTS FREE HAIRCUT

05

img-05.jpg
icon-occupational-opportunities.svg
polygon
polygon
polygon
Link
Economic Sustainability

Economic Sustainability

การสนับสนุนสินค้าโอทอป (OTOP)

ส่งเสริมสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์) สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย

ส่งเสริมสินค้าโอทอป (หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์) สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ นำสินค้าโอทอปมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวาระโอกาสต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ของขวัญปีใหม่ และโอกาสพิเศษอื่น ๆ ปัจจุบัน เราสั่งผ้ามัดย้อมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ จากจังหวัดแพร่ เพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าในโอกาสครบรอบ 60 ปีของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

สถานะปัจจุบัน :

22จังหวัด

38ตำบล

55ผลิตภัณฑ์

06

img-06.jpg
icon-otop.svg
polygon
polygon
polygon
Link