polygon
polygon
polygon

Director of the Board

MARIO ALBIEZ

GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc, Giám đốc Quốc gia, Giám đốc Điều hành Lâm thời và Cố vấn Quản lý

 

Ông Mario đã có hơn 25 năm làm quản lý trong lĩnh vực Khoa học Đời sống ở địa phương, khu vực và doanh nghiệp. Chuyên môn của ông là thiết kế cấu trúc của các tổ chức có hiệu suất cao, mang lại sự tăng trưởng có lợi nhuận đầy tham vọng. Kiến thức và sức mạnh mà Mario mang đến cho Hội đồng Quản trị là rất lớn. Nhờ có ông, Hội đồng Quản trị thúc đẩy sự tăng trưởng và hoàn thiện các kỹ năng tư vấn và quyết định.

Quay lại với mọi người